Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Ulla-Maija Niemelä
Alakorkalontie 16, 96300 Rovaniemi
Puh. 0400 692 122

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla-Maija Niemelä
Alakorkalontie 16, 96300 Rovaniemi
Puh. 0400 692 122

3 Tietosuojavastaava

Mari Niemelä-Heikkilä
Alakorkalontie 16, 96300 Rovaniemi
Puh. 040 563 7684

4 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

5 Rekisterin julkisuus

Rekisterin pitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sekä rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia.

Rekisteriin tallennettuja tietoja käsitellään Niemelän Auto Oy:n asiakastietojen hoitamiseen. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, autojen myyntiin ja ostoon, varaosien hankintaan, huoltoon ja rahoitukseen liittyen. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.

7 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Henkilötunnus
 • Kopio tai valokuva ajokortista/passista/henkilökortista rahoitusyhtiötä varten autokaupan yhteydessä
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen y-tunnus
 • Yrityksen tunnistuslomake rahoitusyhtiötä varten autokaupan yhteydessä
 • Yrityksen yhteyshenkilö
 • Ammatti
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • www-sivujen osoite
 • Asiakkaan ajoneuvon rekisterinumero, tunnistetiedot, ajokilometrit, vuosimalli, kauppa-ja huoltotiedot
 • Markkinointiluvat

8 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu asiakkaan antamista tiedoista, tiedot on saatu asiakkaan asioinnin yhteydessä autoliikkeessä, puhelimitse ja verkkopalvelussa. Asiakkaan tietoja saadaan myös ajoneuvohallintakeskukselta ja päivityspalveluja tarjoavilta yrityksiltä.

9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tarvittaessa maahantuojalle, rahoitusyhtiölle, vakuutusyhtiölle ja liikenteen turvallisuusvirasto Trafille.

10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat tai tallenteet säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät niihin käsiksi. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti. Verkossa olevat tiedot on suojattu palomuurilla.

12 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: Niemelän Auto Oy Ulakatu 11, 96300 Rovaniemi.
Rekisteröidyn tunnistamiseksi pyyntöön tulee liittää kopio henkilötodistuksesta.

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

15 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Asiakkaan tiedot poistetaan järjestelmästä kun viimeisimmästä kauppaan johtaneesta asiakaskontaktista on kulunut 15 vuotta. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

Niemelän Auto Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Niemelän Auto Oy:tä poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Niemelän Auto Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

16 Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 23.5.2018.